26 Tháng Chín, 2020

Xem Bài 14 Câu hỏi với Quel(s)/ Quelle(s) | Tiếng Pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu 1

Bài 14 Hỏi địa chỉ, số điện thoại, email - Câu hỏi với Quel(s) hoặc Quelle(s) #françaisdesammi #tiengphapcoban #coursdefrançais #pourdebutant #tiengphap #français Khóa học online tiếng Pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản, dễ hiểu và chi tiết nhất, giúp bạn bước đầu…