7 Tháng Tám, 2019

Xem Tiếng Pháp cơ bản online bài 7-1 Le nouveau taxi

13 Tháng Chín, 2019

Xem Tiếng pháp cơ bản Online bài 1-1 Le nouveau taxi 1

Tiếng pháp cơ bản Online bài 1-1 Le nouveau taxi 1 : học đánh vần alphabet cơ bản, nhưng đầy hữu ích trong phát âm tiếng Pháp email liên hệ : francaisdebutant123@gmail.com